Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด จำนวนพระภิกษุ สามเณร

จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม

รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

อัตรา เงินอุดหนุนนิตยภัต

Home อำนาจหน้าที่ วัดเขียนเขต

วัดเขียนเขต

วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต ติดต่อกับที่เอกชนและที่ธรณีสงฆ์ ทิศใต้ ติดต่อกับถนนชูชาติกำภูและคลอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน ตะวันตกติดต่อที่ดินเอกชน
พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และมีถนนชูชาติกำภูหรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนรังสิต นครนายก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒- ๒๕๓๐ สร้างขึ้นแทนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กุฎีสงฆ์เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยโบราณ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง วิหารหลวงปู่ช้าง พระวิหารหลวงพ่อโสธร หอกลอง เรือนรับรอง โรงเรียนพระปริยัตธรรม รอยพระพุทธบาทจำลอง พร้อมด้วยรูปเหมือนหลวงปู่ช้าง และหลวงพ่อเปลื้องวัดเขียนเขต เป็นวัดเก่าแก่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ตั้งแต่สมัยรัชการที่ ๑ โดยหม่อมเขียนในพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด และมีหลวงพ่อดำเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันก่อสร้าง และทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนาได้มีนามว่า “วัดสาสีเขตตาราม” เมื่อหลวงพ่อดำมรณภาพแล้ว พันตรีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ และพลเอกพระยาวงศานุประพันธ์ ซึ่งเป็นบุตรชายหม่อมเขียน ได้ขอหลวงพ่อตั้ง ซึงจำพรรษาอยู่ที่วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มาเป็นเจ้าอาวาสวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อช้างได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี มีพระราชทินนามว่า “พระครูธัญญาเขตเขมากร บวรสมณาจารย์ สังฆวาหะ”วัดเขียนเขต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) โดยหม่อมเขียนได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔
กาลต่อมาระหว่างปี ๒๔๕๙ – ๒๔๖๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรส สกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จมาพักที่วัดนี้
ในคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดธัญบุรี (สมัยนั้น) พันตรี ม.ร.ว. สุวพรรณ (ใหญ่) สนิทวงศ์ และพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์
(ม.ร.ว. สท้าน) ได้ทูลขอเปลี่ยนนามวัดใหม่ พระองค์ทรงเปลี่ยนให้ใหม่ว่า “วัดเขียนเขต” ชาวบ้านนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดเขียน”
วัดเขียนเขต นอกจากจะได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคณะญาติมิตรตระกูล “สนิทวงศ์” แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้เชิญพระนามาภิไธย ย่อ ส.ธ. ประดิษฐานี่หน้าบันอุโบสถและได้เสด็จทรงทอดผ้าพระกฐินที่วัดเขียนเขต
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ อีกด้วย
วัดเขียนเขต เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จึงมีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย ความพิเศษอีกประการหนึ่งคือ วัดเขียนเขต เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอธัญบุรี การศึกษา ทางวัดเปิดสอน พระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ นอกจากนี้ยังได้อุปการะโรงเรียนของทางราชการ ซึ่งสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยช่วยเหลือทั้งในด้านทรัพย์สิน และสร้างอาคารถาวรวัตถุต่างๆ ตลอดมา
เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน พระราชปริยัตยาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร)เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (มหานิกาย)

เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
มหานิกาย

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ