Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด จำนวนพระภิกษุ สามเณร

จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม

รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

อัตรา เงินอุดหนุนนิตยภัต

Home วัดสำคัญของจังหวัด วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก

วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก

 

 

 

 

 

 

วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 

 อาณาเขตทิศ
ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ติดต่อกับที่เอกชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่นา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนน พื้นที่ตั้งวัด
เป็นที่รายลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีถนนติดต่อเข้าวัด การคมนาคมสะดวก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถ
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ กุฎีสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ เจดีย์ ๑ องค์ อยู่ด้านหน้าอุโบสถรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐาน
 สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๗๐  ได้สร้างโบสถ์  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแต่เดิม
ต่อมาได้สร้างอุโบสถใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๙๖
การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติไทย
โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินวัด   เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอุดมสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)

เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
มหานิกาย

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ