Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด จำนวนพระภิกษุ สามเณร

จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม

รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

Home วัดสำคัญของจังหวัด วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก

วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก

 

 

 

 

 

 

วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 

 อาณาเขตทิศ
ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ติดต่อกับที่เอกชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่นา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนน พื้นที่ตั้งวัด
เป็นที่รายลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีถนนติดต่อเข้าวัด การคมนาคมสะดวก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถ
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ กุฎีสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ เจดีย์ ๑ องค์ อยู่ด้านหน้าอุโบสถรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐาน
 สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๗๐  ได้สร้างโบสถ์  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแต่เดิม
ต่อมาได้สร้างอุโบสถใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๙๖
การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติไทย
โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินวัด   เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอุดมสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)

เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
มหานิกาย

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ