Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด จำนวนพระภิกษุ สามเณร

จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม

รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

Home พุทธประวัติ คำขอขมาและอธิษฐานจิต

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

 คำขอขมาและอธิษฐานจิต
“ เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ”(สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบสัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย

วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หาก ข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

จากหนังสือ อริยธรรม ๑๐
   กลุ่มศรัทธาธรรม (เชียงใหม่)
พิมพ์                สุวิภา  กลิ่นสุวรรณ์

 

เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
มหานิกาย

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ