Home

 ทาน ศีล ภาวนา พื้นฐานการเป็นมนุษย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 23:47

ทาน ศีล ภาวนา พื้นฐานการเป็นมนุษย์   
 
ทาน ศีล ภาวนา พื้นฐานการเป็นมนุษย์ กับการแก้กรรม

ทาน ศีล ภาวนา ทาน ทำให้รวย, ศีล ทำให้สวย, ภาวนา ทำให้ปัญญาดี เลือกได้ว่าอนาคตต้องการเป็นอย่างไร
ทำทาน ได้บุญน้อยกว่า ถือศีล, ถือศีลได้บุญน้อยกว่าการภาวนา
ทาน
องค์ประกอบของการทำทาน (ผู้ให้,วัตถุที่ให้,ผู้รับ)
1. ผู้ให้บริสุทธิ์ = คือมีศีลมีธรรม จะได้บุญมากกว่าคนไม่มีศีลธรรมทำบุญตัวอย่าง ผู้ให้ถือศีล5 ทำบุญ จะได้บุญมากกว่าคนไม่มีศีลทำบุญ ในองค์ประกอบอื่นๆ เหมือนกัน
2. วัตถุที่ให้ บริสุทธิ์ = หามาโดยชอบ ได้บุญมากกว่าโกงผู้อื่นมาทำทาน, ปริมาณที่ให้ไม่สำคัญ
3. ผู้รับบริสุทธิ์ = ผู้รับมีศีลธรรมมากเท่าไหร่ ผู้ให้ได้บุญมากเท่านั้น เนื้อนาบุญดีได้บุญมากกว่า ปลูกข้าวในนาที่ดินคุณภาพดี ได้รับผลผลิตมากกว่า
เช่น ให้อาหารกับสัตว์ 100 ครั้ง ได้บุญน้อยกว่าให้อาหารกับคนไม่มีศีล 1 ครั้ง
ให้อาหารกับคนไม่มีศีล 100 ครั้ง ได้บุญน้อยกว่าให้อาหารกับคนมีศีล5 1 ครั้ง
การให้ทานมี 3 ระยะ (ก่อนให้, ขณะให้, หลังให้)
1. ก่อนให้มี = จิตกุศล ยินดีไม่ฝืนใจ ไม่ลังเล ใจอิ่มเอิบในการสงเคราะห์ ไม่ทำเอาหน้า ไม่ทำเอาบุญ
2. ขณะให้ = จิตกุศล ปิติสุข ใจอิ่มเอิบ
3. หลังให้ = จิตกุศล ไม่เสียดายทานที่ทำไปแล้ว ผ่านไปกี่กีนึกถึงก็อิ่มเอิบใจ
ทำบุญทำทานแล้วนึกเสียดาย : ส่งผลให้เกิดมาฐานะดี แต่ตัวเองทำตัวลำบาก ทำตัวอัตคัด ยากแค้น (ด้วยส่วนหนึ่ง) เศรษฐีใส่เสื้อขาดๆ ทำตัวลำบากเกินเหตุ เกินวิสัยคนปกติ เป็นต้น
ถ้าเปรียบกับความร่ำรวย (อานิสงค์ = ผลที่ได้รับ)
1. ก่อนให้ทาน จิตดี = ร่ำรวยตั้งแต่แรกเกิด, จิตไม่ดี = จนตั้งแต่เกิด
2. ขณะให้ทาน จิตดี = ร่ำรวยในวัยกลางคน, จิตไม่ดี = ยากจนในวัยกลางคน
3. หลังให้ทาน จิตดี = ร่ำรวยในบั้นปลายชีวิต, จิตไม่ดี = ยากจนในบั้นปลายชีวิต
ถ้าจิตใจดีตลอด ก็จะมีฐานะร่ำรวยตลอดทั้ง 3 วัย

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 มหานิกาย

 

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ