สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 3 วัดเปรมประชา
 • สถานที่ตั้ง

  ตั้งอยู่เลขที่ 73 บ้านคลองเปรม หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-567-1666, 02-958-8076 สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ โฉนดเลขที่ 55

 • สภาพของวัด

  • ด้านทิศเหนือ ยาว 4 เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
  • ด้านทิศใต้ ยาว 4 เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
  • ด้านทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น ติดต่อกับถนนกั้นน้ำ คลองเปรม
  • ด้านทิศตะวันตก 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

  พื้นที่วัด เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

 • ประวัติ

  ตามประวัติเดิม วัดเปรมประชา ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2460 โดยมี น.ท. พระสิทธิเดช สมุทรขันธ์ ร.น. พร้อมด้วยภรรยานามว่า คุณนายง้วนไล้ ได้สร้างขึ้น แล้วขนานนามตามชื่อคลองอันเป็นที่ตั้งวัด วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2461 และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2462

  การศึกษา ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา

 • วัดนี้ได้ดำเนินการก่อและปฏสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ

  อุโบสถกว้าง 7.50 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 ศาลาการเปรียญ 2 หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน 14 หลัง วิหาร 1 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง ฌาปนสถาน (เมรุ) และศาลาบำเพ็ญกุศล

  วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ และในพระวิหาร รูปหล่อหลวงพ่อใหญ่มงคลศรีวิชัย

 • วัดนี้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

  1. พระอธิการปุ๋ย
  2. พระอธิการชัย พุทฺธญาโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2468-2499)
  3. พระอธิการเขียน เขมธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2504)
  4. พระอธิการศรีมาลัย โชติวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2505-2517)
  5. พระครูสถาพรวรคุณ (พวน โชติวโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2540)
  6. พระมหาสมชาย สนฺติกโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)

image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,927