ประกาศจัดเช่าที่ดินวัดสวนมะลิ (ร้าง) บางส่วน

ด้วยนายเตี๊ยม ลาภรัตน์ เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๓๐๑๖ ๐๐๕๖๐ ๐๗ ๗ ที่อยู่เลขที่ ๕/๕๙ หมู่ ๔ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้เช่าที่ดินวัดสวนมะลิ (ร้าง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยไม่มีบุคคลใดขอรับเช่าสืบแทน และปัจจุบัน นางสาวนิปอน ลาภรัตน์ ทายาทเพียงรายเดียวได้แจ้งความประสงค์ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินแปลงดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กรณีบุคคลใดประสงค์ขอคัดค้านหรือขอเช่าที่ดินดังกล่าว ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีด้วยตนเอง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดตามที่ประกาศนี้แล้ว จังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาจัดทำสัญญาเช่าให้แก่บุคคลที่แจ้งความประสงค์ภายในกำหนด
 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,633