วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ประวัติ

ชื่อสามัญ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)
ที่ตั้ง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาส พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.5,น.ธ.เอก)

วัดเขียนเขตหรือที่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า "วัดเขียน" ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ติดถนนรังสิต-นครนายก วัดเขียนเขต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2439 โดยหม่อมเขียน หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าสายสนิทวงศ์เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด แรกเริ่มนั้นวัดนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีหลวงพ่อดำเป็นเจ้าสำนักโดยใช้วัสดุหาง่ายมาใช้ในการสร้างสำนัก เช่น นำเอาไม้ไผ่มาขัดเป็นพื้นหลังคา และฝาผนังทำด้วยหญ้า หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นเห็นความลำบากของพระเณรที่จำพรรษาอยู่ จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิเป็นทรงไทยขึ้นใหม่รวม 6 หลัง เพื่อเป็นพุทธศาสนาสมบัติเป็นวัดชื่อ "วัดสาลีเขตาราม" ซึ่งมีความหมายว่า "อารามอันเป็นเนื้อนาบุญแห่งข้าว" (โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้พระราชทานหรือให้นามวัดไว้) เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวกล้าและธัญญาหาร หลวงพ่อดำจึงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด

ในปี พ.ศ. 2445 หม่อมเขียนได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2445 (ร.ศ.121) และในปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จมาพักที่วัดนี้ในคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดธัญบุรี (สมัยนั้น) พันตรี ม.ร.ว. สุวพรรณ (ใหญ่) สนิทวงศ์ และพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์) ได้ทูลขอเปลี่ยนนามวัดใหม่ให้เหมาะสมกับผู้ที่ริเริ่มสร้างวัด คือ หม่อมเขียนซึ่งเป็นมารดา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้พิจารณาเห็นว่าหม่อมเขียนเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดโดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวกับทั้งได้บริจาคที่ดินของตนให้สร้างเป็นวัด พระองค์ทรงเปลี่ยนนาม "วัดสาลีเขตาราม" ให้ใหม่ว่า “วัดเขียนเขต” ความหมาย คือ "อารามอันเป็นเนื้อนาบุญของหม่อมเขียน" วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอธัญบุรี ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชกล่าวคือเป็นสถานที่ประกอบพิธีพิพัฒน์สัตยาญาณ โดยเจ้าเมืองธัญบุรีได้นำข้าราชการของ อำเภอรังสิต อำเภอคลอง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา ดื่มน้ำสาบานที่อุโบสถวัดเขียนเขต โดยมีพระครูธัญญาเขตเขมากร (หลวงปู่ช้าง) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตขณะนั้นเป็นประธาน

วัดเขียนเขตถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญกล่าวคือราชสกุลสนิทวงศ์ได้สร้างขึ้นและบริจาคทรัพย์ในบูรณปฏิสังขรเรื่อยมา และกาลต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จมาในการถวายผ้าพระกฐินให้แก่วัดเขียนเขต ซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น

  • พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ได้เสด็จไปถวายผ้ากฐิน ณ วัดเขียนเขต
  • พ.ศ. 2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. เพื่อประดิษฐานหน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่
  • พ.ศ. 2526 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในพลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) เสด็จมาในการถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์
  • พ.ศ. 2530 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในพลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) เสด็จมาในการยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังเดิมที่ปฏิสังขรณ์ใหม่

ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง

พระครูศรีธัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลลำผักกูด (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ปรึกษาพุทธศาสนิกชน มีความเห็นชอบร่วมกันในอันที่จะยกฐานะวัดเขียนเขตขึ้นเป็นพระอารามหลวง เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประดับหน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่ ในวโรกาสที่เฉลิมพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในปี พ.ศ. 2534 ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดเขียนเขตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป

รายนามเจ้าอาวาส

นับตั้งแต่ก่อตั้งวัดสาลีเขตารามจนกระทั่งยกฐานะเป็นวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาสทั้งหมด 6 รูป ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 หลวงพ่อดำ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2439-2444
2 พระครูธัญญาเขตเขมากร บวรสมณาจารย์ สังฆาวหะ (หลวงปู่ช้าง) เจ้าคณะจ.ธัญญบุรี,เจ้าอาวาส พ.ศ. 2445-2481
3 พระครูธัญญวิจิตรเขมคุณ (หลวงพ่อเปลื้อง มาควิโก) เจ้าคณะอ.ธัญบุรี,เจ้าอาวาส พ.ศ. 2482-2512
4 พระครูอดุลธัญญาสาร (หลวงปู่จู ฐานงฺกโร) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2513-2515
5 พระปลัดคุ่ย ธมมฺสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2516-2521
6 พระเทพรัตนสุธี (ลพ.สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าคณะจ.ปทุมธานี,เจ้าอาวาสพระอารามหลวง พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน

image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,980