การขอกันเขตจัดประโยชน์

หลักการและจุดประสงค์

          ๑.เพื่อให้การใช้ที่ดินของวัดจัดประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ทำลายหรือบดบังความสง่างามของวัด

          ๒.เพื่อให้การใช้ที่ดินของวัดจัดประโยชน์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ที่ดินของสำนักผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ

          ๓.เพื่อป้องกันการจัดประโยชน์ในที่ดินของวัด ที่ขัดกับแนวทางพัฒนาวัด ป้องกันการบุกรุกที่ดินของวัดและการหาแสวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอกและผู้มีอิทธิพล

องค์ประกอบในการกำหนดวางผังกันเขตที่ดิน

          ๑.จะต้องห่างจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของวัดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

          ๒.จะต้องไม่ทำลายคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของวัด

          ๓.จะต้องไม่บังหน้าวัดเกินกว่า ๕๐%

ข้อกำหนดประกอบสำหรับอาคารที่จะก่อสร้าง

          ๑.อาคารจะต้องไม่สูงเกิน ๑๐ เมตร

          ๒.อาคารจะต้องใช้ประตูหน้าต่างที่มิดชิดในส่วนที่ติดกับวัด

          ๓.จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

          ๔.จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่รบกวนความสงบของพระสงฆ์


image รูปภาพ
image

  วันที่แผยแพร่  
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,964