โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 

นายเดชา ละลีย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายดำรงค์ศักดิ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวมธุรส สนธิสุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางสาวนัฐพร แก้วช้าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายฐานันต์ เลาหรัตนาหิรัญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพจมาน  ใช้คล่องกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   
นายสมหวัง เเสงสุวรรณ์
พนักงานเจ้าเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวธัญชนก ถิ่นพายัพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
   

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,004