สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 8 วัดซอยสามัคคี

พื้นที่ตั้งวัดซอยสามัคคี

ตั้งอยู่ในเขตตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ด้านทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี   ทิศใต้ติดต่อกับเขตดอนเมือง   ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอลำลูกกา  ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี  บริเวณที่ตั้งวัดเป็นพิ้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว

 

 

 

 

ตามประวัติวัด

           ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ช่วงฤดูแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว  ชาวบ้านในย่านดังกล่าว ได้มีโอกาสต้อนรับคณะธุดงค์ จำนวน ๑๓ รูป  ซึ่งเดินกลับมาจากการปฏิบัติธุดงค์ในเขตภาคเหนือ  นำโดยท่าน      พระอาจารย์มหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระครูฌานวิรัต”

              ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่  ๑๒   ตำบลคูคต  และหมู่  ๓  ตำบลประชาธิปัตย์  ซึ่งประกอบด้วย คุณแม่ถม  น้อยไม้,    นายผาด  นางสมหมาย  น้อยไม้,   นางชะม้อย  น้อยไม้,  คุณพ่อพุฒ คุณแม่ผ่อน  พ่วงเจริญ,   จ.ส.อ.ณรงค์  นางละเมียด  ศิลาม่อม   พร้อมด้วยชาวบ้านซอยสามัคคี  เมื่อพบเห็นคณะพระธุดงค์ ได้ร่วมกันถวายการต้อนรับ และถวายภัตตาหารคาวหวาน  อันสมควรแก่สมณบริโภค  ใจบังเกิดความประทับใจในสีลาจารวัตรอันงดงามของพระธุดงค์เหล่านั้น

                ต่อมาเมื่อคุณแม่ถม  น้อยไม้  และนายผาด  นางสมหมาย  น้อยไม้  ได้ฟังธรรมจากพระธุดงค์เหล่านั้นบ่อยครั้ง  จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  และได้มาปรึกษาหารือกันกับหลวงพ่อพระครูใบฎีกาเชียง  ปัญญาวุฒโฑ  (น้อยไม้)  เกี่ยวกับการถวายที่ดินสำหรับสร้างวัด  เมื่อทั้ง หมดมีความเห็นเป็นอันหนึ่งแล้ว     จึงได้ตกลงกันถวายที่ดิน ประมาณ ๒๐ ไร่  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของนายผาด  นาง สมหมาย   น้อยไม้  ผู้เป็นบุตรชาย   พร้อมทั้งได้ ถวายปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างวัด   ได้ทำพิธีถวายที่ดิน  เมื่อวัน ที่  ๘  เมษายน  ๒๕๒๖  (ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ  เดือน ๕  ปีกุน)  เวลา  ๑๓.๔๕  น.

 
        พ.ศ. ๒๕๒๗  สร้างศาลาปฏิบัติธรรม และจัดตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนา ชื่อว่า “ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุขใจ”  โดยพระมหาประเสริฐ  กิตติเสฏโฐ  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

         พ.ศ.  ๒๕๒๙  ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาธรรมสุขใจ  ได้ตั้ง  พระสมนึก  เตชธมโม  (พระครูพิศาลธรรมานุวัตร)  เป็นหัวหน้าศูนย์ ฯ  เพื่อดูแลพระภิกษุ สามเณร  ทั้งด้านการปกครอง และการสาธารณูปการต่าง ๆ จากนั้นได้เริมทำการก่อสร้างศาลา  และอุโบสถ กุฎีสงฆ์  กุฏีอุบาสิกา ห้องน้ำ ห้องสุขา และขุดสระน้ำ  ตามลำดับ

        พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับการประกาศตั้งวัด จากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  ชื่อ “วัดซอยสามัคคี”  ตามมติ ม.ศ. โดยมีพระมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ  เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส 

        พ.ศ.  ๒๕๓๓  แต่งตั้งให้ พระครูใบฎีกาสมนึก  เตชธมโม  เป็นเจ้าอาวาส  วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ)  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑  ปีมะเมีย)

        พ.ศ.   ๒๕๔๙     ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี   แห่งที่  ๘  ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่  ๑๓/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ฯ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,938