ประกาศจัดเช่าที่ดินวัดร้าง

ด้วยจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้เช่าที่ดินวัดช่องลม (ร้าง) ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๖๐๙ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ตามวัตถุประสงค์การเช่า ดังนี้
๑. ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน ๒๐๐ ตารางวา มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี 
๒. ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี 
๓. ใช้ทำนา และคิดค่าเช่าไม่เกินขั้นสูงที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมประจำตำบลกำหนด มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี
๔. ใช้ทำสวน มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี
๕. ใช้ทำการเพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ครั้งแรกได้ ภายใน ๑๒ เดือน มีกำหนดคราวละไม่เกิน ๓ ปี 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้าบุคคลใดประสงค์ขอเช่าที่ดินดังกล่าว ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีด้วยตนเอง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดตามที่ประกาศนี้แล้ว จังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาจัดทำสัญญาเช่าให้แก่บุคคลที่แจ้งความประสงค์ภายในกำหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓       มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารประกาศ |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,659